Stäng

Innehåll

Karriärvägledning för framtidens yrkeskunnande

Projektets syfte är att förbättra sysselsättningen inom branscher som lider av brist på kunnig arbetskraft. Till projektets centrala målsättningar hör att:

1) Informera arbetslivet om befintliga väglednings- och utbildningstjänster på svenska, samt erbjuda tjänsterna i detta projekt.

2) Bevara och attrahera ny personal till närvårdar- och omsorgsyrket inom social- och
hälsovårdsbranschen.

3) Planera kompetenshöjning och nya karriärmöjligheter för allmänna sekreterare och
kontorsanställda inom den merkantila branschen, i synnerhet personer utan utbildning och
merkonomer med föråldrat kunnande. Projektet inbegriper även småföretagare och
generationsskiften i företag med svenska som arbetsspråk.

Inom ramen för projektet kartläggs framtidens kunskaps- och kompetensbehov inom olika branscher. För målgrupperna planerar vi vägledning och utbildning som stärker arbetslivsfärdigheter, identifierar kompetensgap och gör en personlig karriärplan för utveckling inom det egna yrket eller en ny bransch. Projektet medför aktivt samarbete med arbetslivet.

Målgrupp

Den viktigaste målgruppen är personer som riskerar att falla utanför arbetsmarknaden på grund av bristande eller föråldrat kunnande och branschbytare. Projektet inbegriper alla branscher, men vi koncentrerar marknadsföring och kundanskaffning till social- och hälsovårdsbranschen, samt den merkantila branschen.

Tid

5.12.2022 – 28.2.2025

Finansiär

Projektet har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Partners

Projektet genomförs av Prakticum i samarbete med arbetslivet.