Stäng

Innehåll

Läroavtal och utbildnings­avtal

Yrkesutbildningen ordnas i nära samarbete med arbetsplatsen och en del av eller hela utbildningen sker i arbetslivet.

Så går det till

Utbildning som ordnas på en arbetsplats förverkligas enligt följande:

Läroavtal

Utbildningsanordnare, studerande och arbetsplatsen ingår ett tidsbundet avtal över hur studerande i praktiska arbetsuppgifter förvärvar kunnande på arbetsplatsen. Studerande har ett arbetsavtal och står i anställningsförhållande med arbetsplatsen.

 • Via läroavtal förvärvas eller stärks studerandes kunnande i yrket, vid rekrytering eller för personer i arbetslivet
 • Kan kompletteras med studier i olika lärmiljöer
 • Planeras alltid med arbetsgivaren. Studerande blir arbetstagare med ett skriftligt arbetsavtal
 • Passar i alla åldrar, min. 15 år
 • Studerande är i ett arbetsförhållande och arbetar i medeltal minst 25h/vecka
 • Studerande betalas avtalsenlig lön
 • Utbildningsersättning kan betalas till arbetsgivaren enligt överenskommelse
 • Läroavtal ingås för en eller flera examensdelar eller delar av dessa
 • Arbetsplatshandledare erbjuds introduktion i handledning samt info om studerandes mål och förutsättningar
 • Avtalets görs mellan studerande, arbetsgivare och utbildningsanordnare

Utbildningsavtal

Utbildningsanordnaren och arbetsplatsen  ingår ett tidsbundet avtal över hur studerande i praktiska arbetsuppgifter förvärvar kunnande på arbetsplatsen utan att ha ett arbetsavtal.

 • Vid utbildningsavtal förvärvas eller stärks studerandes kunnande på arbetsplatsen
 • Kombineras med studier i olika lärmiljöer
 • Planeras alltid med arbetsgivaren. Studerande förblir studerande
 • Passar alla åldrar
 • Studerande är inte i arbetsförhållande. Kan omfatta 1-5 dagar/vecka enl. överenskommelse
 • Till arbetsgivaren betalas ingen utbildningsersättning
 • Utbildningsavtal ingås för en eller flera examensdelar eller delar av dessa.
 • Arbetsplatshandledare ges introduktion i handledning samt info om studerandes mål och förutsättningar
 • Avtalet görs mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Mixade avtal

Det är möjligt att kombinera utbildningsavtal och läroavtal på samma arbetsplats eller på flera arbetsplatser.

Vad behövs av arbetsplatsen?

Utbildning som ordnas på en arbetsplats eller vardagligt Lärande i arbetslivet, är ett målinriktad, handlett lärande, som  utvärderas regelbundet. 

För att ett läroavtal eller ett utbildningsavtal ska kunna ingås ska det på arbetsplatsen finnas: 

 1. Tillräcklig produktions- och serviceverksamhet
 2. Behövliga arbetsredskap
 3. Personal som har utbildning, yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet
 4. För den studerande utses en kompetent ansvarig arbetsplatshandledare
 5. Studerande får regelbunden respons på hur kunnandet utvecklas, på ett överenskommet sätt
 6. Utbildningsanordnaren ansvarar för att studerande på arbetsplatsen uppnår de mål som uppgjorts

Som arbetsgivare har man en enastående möjlighet att själv vara med och välja och utbilda just en personal med de kompetenser och det kunnande som behövs. I gengäld får man kunniga och motiverade medarbetare. Man får vara med och bidra till att branschen och kunnandet utvecklas samt med att bygga broar mellan arbetslivet och läroanstalten. 

Sommarläroavtal

Kombinera sommararbete och studier! 

Arbetsgivaren har möjlighet att anställa en studerande på läroavtal för semesterperioden. I gengäld får man en motiverad arbetstagare, som är intresserad av branschen. Vi kartlägger tillsammans arbetsuppgifterna och planerar studierna utgående från arbetsplatsens och studerandes behov. Om sommaren förlöper väl kan man förlänga anställningen och läroavtalet, eller så småningom få en arbetstagare som redan är förtrogen med arbetsplatsen

För studerande inom yrkesutbildningen kan läroavtalet påskynda och effektivera lärandet och förkorta studietiden, samt ökar möjligheterna till anställning efter studierna. 

Läroavtalet är ett avtal mellan arbetsgivaren, sommararbetaren och Prakticum. För att ingå ett läroavtal krävs bl.a. att arbetstiden är minst 25h/vecka, lön utbetalas enligt kollektivavtal och att det finns en utsedd arbetsplatshandledare. Vi på Prakticum sköter byråkratin och hjälper och stöder med handledningen av studerande.  

Försäkringar & rättsskydd

Försäkringar

Prakticums försäkringar för studerande i de utbildningar som baserar sig på nationella examensgrunder:

1. Lagstadgad olycksfallsförsäkring för studerande gäller vid olycksfall under:
– Praktisk undervisning i skolan lektionstid
– Utbildningsavtal: lärande i arbetslivet
– Resor till och från arbetsplatsen samt vid yrkesprov

2. Frivillig försäkring för studerande gäller vid olycksfall under:
– Teoretisk undervisning i skolan
– Gymnastiklektioner
– Skolresor
– Verksamhet anordnad enligt studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande

3. Resenärsförsäkring för studerande gäller (max 3 månaders resa):
– Vid sjukdom och/eller olycksfall under utbildningsavtal: lärande i arbetslivet utomlands, enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnande.
– Vid sjukdom och/eller olycksfall under utlandsresor i anslutning till undervisningen

– Resegods på resa i anslutning till utbildningen (max, 1.000€)

4. Ansvarsförsäkring under utbildningsavtal, inlärning i arbete, gäller
– Vid plötslig, oförutsedd olycka på arbetsgivarens egendom i Europa (max 100.000€/skada och försäkringsperiod)
– Prakticum har ingen försäkring för studerandes egendom i skolan. eller under utlandsresor.

Rättsskydd

För de studerandes rättsskydd gäller: lag om yrkesutbildning (531/2017), Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017)

Ur försäkringshandboken – läroavtal

Läroavtalsutbildning Utbildning som huvudsakligen ordnas på en arbetsplats i anslutning till praktiska arbetsuppgifter grundar sig på ett skriftligt arbetsavtal för viss tid som ingås mellan arbetstagaren (den studerande) och arbetsgivaren. Detta kallas för läroavtal. Den studerandes lön och andra anställningsvillkor fastställs enligt kollektivavtalet inom branschen. En studerande med läroavtal omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen på samma sätt som en arbetstagare. En studerande inom läroavtalsutbildning har samma ställning när det gäller skydd mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som arbetsgivarens övriga anställda. I enlighet med OlyL 24 § ersätts en arbetstagare för olycksfall som inträffar i samband med en verksamhet som ingår i utbildning som anknyter till arbetet om evenemanget ordnas av arbetsgivaren eller arbetsgivaren har godkänt deltagande i det.

Teoretisk undervisning i anslutning till läroavtalsutbildning ges vanligen vid en utomstående läroanstalt. Den teoretiska undervisningen som ingår i läroavtalsutbildningen är en del av läroavtalet, och utförandet av den är en förutsättning för att arbetstagaren utexamineras från utbildningen. Den teoretiska undervisningen (teorilektion) som ingår i läroavtalsutbildningen är arbetsrelaterad utbildning.

Arbetsgivaren kan i enlighet med kollektivavtalet för branschen bestämma om den ska betala den studerande lön under studietiden i läroanstaltens inlärningsmiljö eller inte. Detta har dock ingen inverkan på försäkringsskyddet för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar, och studenten omfattas av arbetsgivarens försäkring även under teorilektion utan lön.

Utdrag ur Försäkringshandbok 2023, s.98-99