Stäng

Innehåll

Trivsel och gemenskap

Läs mer om t.ex. studerandekåren, tutorverksamhet och ordningsregler.

Studerandekåren

Alla som studerar på Yrkesinstitutet Prakticum hör automatiskt till studerandekåren. Studerandekåren leds av en egen styrelse som fungerar som alla studerandes språkrör mellan studerande och skolan. Målet för studerandekårsarbete är att främja den gemensamma trivseln och ta ställning till frågor som berör de studerandes egen situation. Kontakta gärna styrelsen om du har intresse av att ordna olika verksamheter och aktiviteter.

Kontakt med styrelsen i Helsingfors får du genom att skicka e-post:

Kontakta studerandekåren

Som handledare för studerandekåren fungerar socialhandledare
Linda Wahrman
+358 40 1731 4174
[email protected]

Tutorverksamhet

Kom och ta del av vårt glada tutorgäng. Tutorerna känner ni i början igen på de färggranna T-skjortorna, med texten “tutor” på. På Prakticum har vi flera engagerade studerandetutorer, vars främsta uppgift är att stöda och hjälpa nya studerande att komma in i studierna och studielivet. Tutorerna är äldre studerande som gärna delar med sig av sina erfarenheter och som man kan fråga råd av, när man vill veta hur saker och ting fungerar i skolan. När du har frågor vänd dig till tutorerna.

Tutorutbildningen ordnas under vårterminen och de arbetar sedan under följande läsår med olika uppgifter. Om du vill bli tutor eller veta mera m tutorverksamheten så tag kontakt med handledarna.

Som handledare för tutorverksamheten fungerar socialhandledare
Linda Wahrman
+358 40 1731 4174
[email protected]

Arbetarskydd

Allmänna principer

 • Var och en bör bidra till att förverkliga arbetarskyddet i skolan
 • Kom som studerande ihåg
  • att du har rätt i all undervisning erhålla information, handledning och undervisning i arbetarskydd
  • i oklara fall bör fråga efter handlingsdirektiv
  • inte får handla gentemot givna direktiv, aldrig får använda en apparat utan lov och innan du blivit undervisad i hur den används
  • alltid bör handla så, att du inte äventyrar egen eller annans säkerhet
  • på eget initiativ använder egen skyddsutrustning samt de säkerhetsanordningar som hör till olika maskiner
  • omedelbart underrättar läraren om fel, bristfälligheter eller eventuella risksituationer som du upptäckt samt strävar till att på förhand förhindra dem.

Internationell verksamhet

Prakticum vill i mån av möjlighet ge studerande möjligheter att lära känna andra länder och kulturer. Vi vill skapa goda förutsättningar för studerande att placera sig på den internationella arbetsmarknaden. Det omfattande samarbetet med andra europeiska länder och deltagande i olika projekt har gett skolan brett kontaktnät. Studentutbytet ger de studerande möjligheter att lära känna jämnåriga från andra länder och samtidigt praktisera sina språkkunskaper.

Om du gör inlärning i arbete utomlands och om den inte ingår i något av våra internationella projekt står du själv för kostnaderna. Mindre bidrag kan i vissa fall ansökas om. Mera information får du av din klassanvariga lärare.

Prakticums ordningsregler

 1. Alla skall iaktta ordning, visa artighet och ta hänsyn till både studerande och yrkesinstitutets personal. Alla har rätt till respektfullt, jämställt bemötande och arbetsro.
 2. Mobiltelefonerna hålls ljudlösa under undervisning, privata telefonsamtal samt övrig användning av telefon i privata ärenden är inte tillåtet. Läraren har rätt att beslagta en studerandes telefon för lektionstiden ifall studerande inte följer överenskommelserna.
 3. Det är allas uppgift att se till att skolhuset och skolområdet hålls snyggt. Var och en städar efter sig. Mat och dryck medtas inte i de skolutrymmen där det är förbjudet.
 4. Den som söndrar utrustning är ersättningsskyldig, alla skador bör rapporteras genast.
 5. Alla studerande bör delta aktivt i undervisningen enligt sin personliga plan för utveckling av kunnandet. Eventuell frånvaro eller avvikelse från deltagandet i undervisningen bör anmälas via Wilma omedelbart till lärare som ansvarar för undervisningen. Vårdnadshavare meddelar om frånvaro då studerande är minderårig (wilma). Studerande anses ha avgått från studierna då planen för frånvaro har fullföljts.
 6. Studerande ska vara på plats när lektionen börjar och ha behövligt material (bl.a. dator och penna) med sig samt vara iklädd ändamålsenlig klädsel som följer arbetarskyddsregler.
 7. Det är förbjudet att medföra farliga föremål till skolan (vapen, knivar, slagträ eller motsvarande).
 8. Användning av tobaksprodukter (cigaretter, snus och elcigaretter) är förbjuden på skolområdet
 9. Det är förbjudet att uppträda påverkad av eller inneha berusningsmedel eller droger inom skolverksamheten och på skolområdet. Alkohol kan tillåtas, för den som är myndig, vid vissa specialtillställningar som skolan meddelat om.
 10. Gäster i skolan skall alltid anmälas till personalen som beviljar dem tillstånd att närvara då det är motiverat.

Prakticums disciplinplan

Bekanta dig med vår plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt.

Prakticums disciplinplan