Stäng

Innehåll

Vård och rehabilitering av äldre

Kompetensområde inom social- och hälsovårdsbranschen

Är du närvårdare? Vill du ha en ny inriktning? Prakticum erbjuder dig en flexibel stig till ett nytt kompetensområde.

Utbildningsort

Helsingfors

Följande studiestart

14.8.2023

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Teamledare
Tiisa Vasara
040 0247 294
[email protected]

Vård och rehabilitering av äldre, studera som vuxen, vuxenutbildning
I korthet MÅLGRUPP Utbildningen består av Undervisningsform Studiestart

I korthet

Du lär dig att på ett mångsidigt sätt förstå och arbeta med äldre inom olika miljöer och i olika livssituationer. Du kan planera, genomföra och utvärdera vård och service som upprätthåller en äldre persons funktionsförmåga. Du kan främja äldres rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer samt handleda och stödja den äldre personen i det dagliga livet, i självbestämmande och i beslutsfattande samt i delaktighet tillsammans med närstående och samarbetsnätverk. Du vet hur man beaktar klientens livshistoria, resurser och individuella situation samt hur man främjar ett gott, meningsfullt och tryggt liv för klienten. Du kan handleda äldre och deras närmaste att främja fysisk och psykisk hälsa, tillägna sig hälsosamma levnadsvanor, använda arbetsmetoder som är rehabiliterande och främja funktionsförmågan.

Typiska arbetsplatser är hemvård, dagverksamhet, serviceboenden, serviceboenden med heldygnsomsorg, demensenheter, seniorcenter och sjukhus.

Utbildningen är kompetensbaserad och kundcentrerad, dvs. du har en personlig studieplan för att motsvara dina behov och resurser. Ditt tidigare kunnande tas i beaktande och kan inverka på studietiden.

Målgrupp

Urvalskriterier:

  • Du bör ha förutsättningar enligt SORA lagstiftning att utföra praktiska uppgifter inom området samt uppvisa ett straffregisterutdrag
  • Närvårdarexamen eller avlagda yrkesinriktade obligatoriska och valbara examensdelar samt gemensamma examensdelar
  • Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du till ett språkprov

Utbildningen består av

Yrkesinriktade examensdelar:

  • Att främja äldres delaktighet
  • Att arbeta inom hemvård

Läs mer om examensdelarna här .

Undervisningsform

Närstudier, distansstudier, learning caféer, simuleringar, webbinarier, workshops, lärande i arbetslivet enligt din personliga studieplan.

Studiestart

Följande studiestart:

  • 14.8.2023

Vill du studera på läroavtal eller påbörja studierna en annan tid? Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig! (kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida)