Trivsel och gemenskap

Trivsel och gemenskap

Studerandekåren

Alla som studerar på Yrkesinstitutet Prakticum hör automatiskt till studerandekåren. Studerandekåren leds av en egen styrelse som fungerar som alla studerandes språkrör mellan studerande och skolan. Målet för studerandekårsarbete är att främja den gemensamma trivseln och ta ställning till frågor som berör de studerandes egen situation. Kontakta gärna styrelsen om du har intresse av att ordna olika verksamheter och aktiviteter.

Kontakt med styrelsen i Helsingfors får de genom att skicka e-post på adressen studerandekar(a)stud.prakticum.fi. Som handledare för studerandekåren fungerar socialhandledare Pia Öhman tfn 040 351 9800, pia.ohman(a)prakticum.fi.

Tutorverksamhet

Kom och ta del av vårt glada tutorgäng. Tutorerna känner ni i början igen på de färggranna T-skjortorna, med texten “tutor” på. På Prakticum har vi flera engagerade studerandetutorer, vars främsta uppgift är att stöda och hjälpa nya studerande att komma in i studierna och studielivet. Tutorerna är äldre studerande som gärna delar med sig av sina erfarenheter och som man kan fråga råd av, när man vill veta hur saker och ting fungerar i skolan. När du har frågor vänd dig till tutorerna.

Tutorutbildningen ordnas under vårterminen och de arbetar sedan under följande läsår med olika uppgifter. Om du vill bli tutor eller veta mera m tutorverksamheten så tag kontakt med handledarna.

Som handledare för studerandekåren fungerar socialhandledare Pia Öhman tfn 040 351 9800, pia.ohman(a)prakticum.fi.

Tutorverksamheten i Borgå leds av lärare inom social- och hälsovård, Minna Rehnstrand, tfn 0400 247 009, minna.rehnstrand(a)prakticum.

Arbetarskydd

Allmänna principer

 1. Var och en bör bidra till att förverkliga arbetarskyddet i skolan

 2. Kom som studerande ihåg, att du

 • har rätt i all undervisning erhålla information, handledning och undervisning i  
 • arbetarskydd
 • i oklara fall bör fråga efter handlingsdirektiv
 • inte får handla gentemot givna direktiv, aldrig får använda en apparat utan lov och innan du blivit undervisad i hur den används
 • alltid bör handla så, att du inte äventyrar egen eller annans säkerhet
 • på eget initiativ använder egen skyddsutrustning samt de säkerhetsanordningar som hör till olika maskiner
 • omedelbart underrättar läraren om fel, bristfälligheter eller eventuella risksituationer som du upptäckt samt strävar till att på förhand förhindra dem.

Gemensamma värderingar

Prakticums värderingar är ansvar, delaktighet och innovation. Värderingarna skall genomsyra hela verksamheten och gäller alla, både personal och studerande.  

Internationell verksamhet

Prakticum vill i mån av möjlighet ge studerande möjligheter att lära känna andra länder och kulturer. Vi vill skapa goda förutsättningar för studerande att placera sig på den internationella arbetsmarknaden. Det omfattande samarbetet med andra europeiska länder och deltagande i olika projekt har gett skolan brett kontaktnät. Studentutbytet ger de studerande möjligheter att lära känna jämnåriga från andra länder och samtidigt praktisera sina språkkunskaper.

Om du gör inlärning i arbete utomlands och om den inte ingår i något av våra internationella projekt står du själv för kostnaderna. Mindre bidrag kan i vissa fall ansökas om. Mera information får du av din klassanvariga lärare.

Prakticums trivselregler

Yrkesinstitutet Prakticum vill garantera alla en trygg och inspirerande inlärningsmiljö. Förutom stadganden i Lagen om yrkesläroanstalter 630/1998 om studerandes skyldigheter gäller följande ordningsregler:

 1. Mobiltelefonerna hålls ljudlösa under undervisning
 2. Användning av tobaksprodukter är förbjuden på skolområdet
 3. Inom skolan används ingen alkohol (förutom vid vissa specialtillställningar). Ingen uppträder heller drog- eller alkoholpåverkas inom skolan.
 4. Mössor tas av inomhus
 5. Det är allas uppgift att se till att skolhuset och skolområdet hålls snyggt. Mat och dryck medtas inte till klassrummen, alla strävar efter att sortera skräpet.
 6. Den som avsiktligt söndrar utrustning är ersättningskyldig, alla skador bör rapporteras genast.
 7. Alla studerande har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning §34). Eventuell frånvaro bör anmälas till lärare, klassföreståndare eller kansliet genast på morgonen eller senast före lektionens början.
 8. Studerande bör vara på plats när lektionen börjar och ha behövligt material (pennor, häfte osv.) med sig.
 9. Alla studerande och skolans personal har rätt till arbetsro och korrekt bemötande.
 10. Studerande skall följa anvisningarna i studiehandboken. Studerande som bryter mot skolans ordningsregler kan tilldelas en skriftlig varning av rektor. Om varningen inte har önskad effekt upptas ärendet till behandling i skolans direktion som enligt Lag om yrkesutbildning (630/1998, §35) har rätt att relegera studerande för högst ett år.

L630/1998: I lagens 35§ redogörs för de disciplinära åtgärder som vidtas vid brott mot skolans trivselregler.

”En studerande som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen eller gör sig skyldig till fusk kan ges en skriftlig varning. Om förseelsen är allvarlig eller om den studerande fortsätter att uppföra sig olämpligt på ovan avsett sätt efter en skriftlig varning kan den studeranden avstängas från läroanstalten för en viss tid, högst ett år, samt uppsägas från elevhemmet för en viss tid eller för den tid som återstår av studierna. Ovan nämnda åtgärder är disciplinära straff.”

 

Sök på prakticum.fi: