Läroavtal och utbildningsavtal

Läroavtal och utbildningsavtal

Läroavtal och utbildningsavtal är två viktiga komponenter för lyckade yrkesstudier och att studerande får en nära kontakt med arbetslivet. Läroavtal passar den som har ett arbetsavtal och vill studera till en yrkesutbildning på en arbetsplats. Läroavtalsutbildning ger både den studerande och arbetsplatsen möjlighet att lära av varandra och utvecklas. För oavlönad arbetsplatsförlagd utbildning uppgörs ett utbildningsavtal, som är ett skriftligt avtal mellan arbetsplatsen och Prakticum. Avtalet görs individuellt för varje studerande.

Vad är läroavtalsutbildning?

Med läroavtalsutbildning avses sådan utbildning som i huvudsak sker via praktiska yrkesuppgifter i arbete. Utbildningen kompletteras ofta med närstudiedagar. Det väsentliga med läroavtalsstudier är att största delen av inlärningen sker på studerandes arbetsplats. Studietiden vid läroavtal varierar beroende på utbildningens omfattning och studerandes arbetserfarenhet. Läroavtal kan tecknas för en hel examen, en examensdel eller en del av en examensdel.

Vem kan teckna ett läroavtal?

Ett läroavtal kan tecknas med en tidigare anställd eller med en ny arbetstagare. En person som har fyllt 15 år och i genomsnitt arbetar minst 25 timmar i veckan på en arbetsplats kan studera på läroavtal. För att kunna teckna ett läroavtal ska arbetsplatsen kunna erbjuda arbetsuppgifter som motsvarar studierna i examen, ha tillräckligt med produktions- och serviceverksamhet, nödvändiga arbetsredskap samt kunnig personal som kan handleda den studerande. Studerande ska även betalas avtalsenlig lön. Läroavtalet undertecknas av studerande, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren (i detta fall Prakticum).  

Läroavtal är att klä sitt arbete i ord

Vid läroavtal sker inlärningen på många olika plan; studerande är aktiv och utför arbetsuppgifter, känner lyckande, iakttar och får teoretisk insyn som hen tillämpar i sitt dagliga arbete. Genom läroavtaltsutbildningen sätter den studerande ord på sitt arbete och reflekterar över sin professionella yrkesroll.

Människor lär sig och tar till sig kunskap på olika sätt. Förutsättningarna att lära sig är dock bäst då studerande: 

• upplever att inlärningen är fruktbar och betydelsefull
• har klara målsättningar och metoder för uppnå målen
• lär sig utgående från sina egna förutsättningar och i sin egen tidtabell
• har insikt i hur studierna framskrider
• arbetar i en öppen atmosfär
• får vara aktiv och delta i diskussioner 
• får påverka och delta 
• får konstruktiv feedback

Arbetsplatshandledning och arbetsplatshandledarens roll är ytterst viktgt för att läroavtalsstudierna ska vara betydelsefulla och lyckade, både för den studerande och för arbetsplatsen. Prakticum rekommenderar att arbetsplatshandleraren forbildar sig och går en avgiftsfri arbetsplatshandledarutbildning. Läs mer om arbetsplatshandledarens viktiga roll i avsnittet om Arbetsplatshandledare och bedömare.

Utbildningsersättning till arbetsgivare

Utbildningsersättning betalas åt arbetsgivaren varje månad under läroavtalstiden. Beloppet slås fast när läroavtalet tecknas. Ersättningen finns till för att täcka eventuella läroavtalsrelaterade kostnader. Utbildningsersättningen betalas till arbetsgivarens konto i rater på fyra månader efter att utvärderingen är godkänd. Utbildningsersättningen bör synas på kontot senast en månad efter sista inlämningsdagen. Företagare som ingått läroavtal har ett handledande företag som får utbildningsersättning enligt ett separat avtal.

Studerandes studiesociala förmåner

Ifall en studerande inte får betalt för närstudiedagar är studerande berättigad studiesociala förmåner, förutsatt att den studerande inte är egen företagare. Med förmånen vill man garantera att den läroavtalsstuderande kan delta i arrangerade studiedagar. Ersättningen betalas till studerandens konto om studeranden inte får lön under närstudiedagarna. Studiesociala förmåner är skattefria. 

Utbildningsavtal

Sedan början av 2018 görs för varje period av arbetsplatsförlagd utbildning ett utbildningsavtal. Utbildningsavtal görs med studerande i alla åldrar. Tanken bakom utbildningsavtalet är att studerande ska få kunskap i olika lärmiljöer; på skolan och på olika arbetsplatser. Genom att göra ett utbildningsavtal på en arbetplats får studerande en konkret koppling till arbetslivet och en inlärning i autentiska arbetsmiljöer.
 
Vid ett utbildningsavtal ingår  studerande och arbetsplatsen inte ett arbetsavtal, utan avtalet görs mellan arbetsgivaren och utbildningsanordnaren, Prakticum. Den studerande fortsätter vara studerande och får information om det avtal som gjorts tillsammans med arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar varken lön eller annan ersättning, utan studerande kan få studiestöd.
 
Ett utbildningsavtal kan tecknas för en eller flera examensdelar, alternativt enskilda delar av en examensdel. Studerande ska ha en utsedd arbetsplatshandledare för perioden för utbildningsavtal.
 

Sök på prakticum.fi: