Stäng

Innehåll

Utvidgandet av läroplikten ger också skyldigheter

Enligt läropliktslagen som träder i kraft 1.8.2021 upphör läroplikten för en ung person först när hen fyller 18 år eller innan dess avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesinriktad examen).

Skyldigheten att söka sig till utbildning påverkar de ungdomar som våren 2021 går i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen, det vill säga de som omfattas av den pågående gemensamma ansökan 23.2–7.4.2021. De har nu skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet vid vårens gemensamma ansökningar eller senare vid de kontinuerliga ansökningarna. Skyldigheten att söka sig till utbildning upphör när den unga får en studieplats och börjar studierna. 

Vid den gemensamma ansökan kan man söka sig till fem utbildningar, som kan vara gymnasier eller yrkesutbildning. En ung person kan även vid gemensam ansökan söka sig till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen. Läroplikten kan även fullgöras som läroavtalsutbildning. Utvidgandet av läroplikten medför skyldigheter såväl för de läropliktiga, vårdnadshavarna, instanserna som arrangerar grundutbildning och annan utbildning som för bostadsorter.

Vårdnadshavarna svarar för att de unga fullgör läroplikten

Enligt den nya läropliktslagen fortsätter den unga personens skyldighet att söka sig till utbildning tills hen får en studieplats. Om studierna avbryts, har den unga skyldighet att söka sig till en ny studieplats innan läroplikten upphör. Studierna och avläggandet av examina ska framskrida enligt den studerandes individuella studieplan och i enlighet med de individuella mål och färdigheter som definieras i studieplanen. Utbildningsanordnaren har till uppgift att följa upp hur studierna framskrider och ska meddela den läropliktiges vårdnadshavare om den läropliktige inte framskrider tillräckligt med studierna. När det gäller en ung person som vill avbryta studierna ska utbildningsanordnaren dessutom utreda om de stödåtgärder som den läropliktige omfattas av från utbildningsanordnarens sida är tillräckliga. Vid behov ska utbildningsanordnaren även hänvisa den unga till andra ändamålsenliga tjänster.

Den läropliktiges vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare ska se till att den läropliktige fullgör läroplikten. Om en vårdnadshavare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar sin skyldighet, kan hen dömas till böter.

Övervakningsansvaret för utbildningsanordnarna och den läropliktigas hemkommun följer principen ”ledsagad växling”

Den nya läropliktslagen ställer nya skyldigheter gällande övervakning för anordnarna av grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning och för de läropliktigas hemkommuner. Alla dessa aktörer har ett handlednings- och tillsynsansvar för att de unga fullgör läroplikten. Med detta säkerställs det att studeranden stöds och handleds tillräckligt under sina studier. Detta byggs enligt principen ”ledsagad växling” vilket betyder att de olika aktörernas handlednings- och tillsynsansvar definieras i lagstiftningen så att en aktörs handlednings- och tillsynsansvar alltid upphör först när en annan aktörs handlednings- och tillsynsansvar börjar.

Anordnare av grundläggande utbildning är skyldig att handleda och övervaka att en läropliktig elev söker sig till utbildning efter den grundläggande utbildningen när den grundläggande utbildningen avslutas, särskilt under den sista årskursen. Detta ansvar fortsätter tills den läropliktiga har börjat studera hos en annan utbildningsanordnare, då överförs ansvaret till den.

Anordnaren av grundläggande utbildning ska meddela den läropliktigas hemkommun om den läropliktliga inte har en studieplats, varvid handlednings- och tillsynsansvaret för den unge övergår på hemkommunen. Vid behov hänvisar hemkommunen den läropliktiga till sådana ändamålsenliga tjänster som stöder ungas livssituation och möjliggör fortsättning av studier som till exempel social- och hälsotjänster, ungdomsverksamhetstjänster och rehabiliteringstjänster.

Studiehandledare ger råd och hjälper

Studiehandledare vid grundskolor samt gymnasier och yrkesinstitut ger råd och hjälper med frågor om ansökning till fortsatta studier och läroplikt.

– Man ska inte vara rädd för ”fel val” i ansökningsskedet. Det finns alltid möjlighet till nya val även om studierna redan har börjat, säger Katja Kangasmäki, utbildningschef med ansvar för studiehandledning vid Careeria.

– Och även om man byter till en annan examen, är tidigare studier inte bortkastade utan de beaktas för den nya examen. Studier under läroplikten är avgiftsfria för de unga, fortsätter Johanna Oljemark, studiehandledare vid Careeria.

Centraliserad information på undervisnings- och kulturministeriets sammanfattningssidor

Information om den förnyade läroplikten på riksnivå finns på undervisnings- och kulturministeriets sammanfattningssidor med bl.a. spalten vanliga frågor med svar:

Frågor och svar om läroplikten

Ursprungligt meddelande från Borgå stads sida 11.3.2021: https://www.borga.fi/utvidgandet-av-laroplikten-ger-ocksa-skyldigheter

Uppdaterad: 4.6.2021