Stäng

Innehåll

Pressmeddelande: Prakticums samarbetsförhandlingar avslutade

BESLUT SOM ARBETSGIVAREN VID PRAKTICUM ÖVERVÄGER PÅ GRUNDVAL AV SAMARBETSFÖRHANDLINGAR

Yrkesinstitutet Prakticum har haft samarbetsförhandlingar på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker 21–3.3.2021. Samarbetsförhandlingarna har berört övergången och tillämpningen av kollektivavtalet för årsarbetstid i Yrkesinstitutet Prakticum fr.o.m. 1.8.2021, samt de inbesparingsmål som styrelsen fastställt. Styrelsen för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab har på sitt möte 8.3.2021 tagit del av samarbetsförhandlingens parters synpunkter.

Utgående från de ekonomiska förhandlingarna och strävan att reducera behovet att minska personalkostnader, fattade styrelsen beslut om att övergå till en förmånligare försäkring för företagshälsa samt säga upp tilläggsförsäkringen för gratis fysioterapi. Därtill skar styrelsen i kostnaderna för material och tjänster genom att leasa datorer, istället för att köpa dem, för kommande studerande i årskurs 1. Sparbehovet gällande personal reduceras ytterligare genom att överväga uppsägning av ett undervisningsutrymme i Arabia köpcentrum. Dessa åtgärder förväntas medföra inbesparingar för år 2021 om 172 800€ och för år 2022 om 182 800€.

Arbetsgivaren överväger att säga upp högst 8 lärarbefattningar och högst 5 befattningar inom administrativ personal och stödpersonal. Arbetsgivaren överväger även att förändra högst 11 lärarbefattningar och 1 befattning inom administrativ personal och stödpersonal från heltid till deltid. De övervägda personalförändringarna uppskattas medföra en inbesparing om högst 361 400 € för år 2021 och om högst 1 193 800 € för år 2022.

De genomförda samarbetsförhandlingarna betecknas som konstruktiva och förlöpte i en anda om att finna inbesparingsmöjligheter som minskar behovet av uppsägningar. Styrelsen kunde omfatta en stor andel av de föreslagna sparåtgärderna. Det totala antalet uppsägningar övervägs uppgå till högst 13 befattningar. Förutom beslut om andra sparåtgärder som reducerar uppsägningarna, förverkligas minskningar även genom 2 pensionsavgångar och 5 befattningar som upphör då anställningstiden löper ut. Vidare övervägs att totalt 12 befattningar ändras från heltid till deltid. Förändringar i personalens arbetsuppgifter eller arbetsplats förväntas fortfarande uppgå till högst 10 befattningar.

Under samarbetsförhandlingarna enades representanterna om tillämpningen av årsarbetstiden och formuleringen av den interna instruktionen för den. Från och med 1.8.2021 kommer instruktionen att stå som grund för tillämpningen av årsarbetstid för alla de lärare som omfattas av kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn. För de lärare som tillhör kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter sker ingen förändring i tillämpningen av kollektivavtalet.

Närmare information

Rektor/VD Laila Andersson
[email protected]
+358502270

Uppdaterad: 4.6.2021