Stäng

Innehåll

Utvidgad läroplikt – Borgå stad, Careeria och Prakticum samarbetar

Tillsammans med Borgå stad och Careeria förbereder sig Prakticum för den utvidgade läroplikten som redan inverkar på GEA 2021. Ursprungligt meddelande från Borgå stads webbsida.

Läroplikten utvidgas till 18 år i och med den nya läropliktslagen som träder i kraft 1.8.2021. Skyldigheten att söka sig till fortsatta studier gäller redan våren 2021 de unga som nu är i åk 9 i den grundläggande utbildningen.

Fr.o.m. hösten 2021 är utbildning på andra stadiet avgiftsfri för dessa unga som avslutar grundskolan. Avgiftsfriheten omfattar bl.a. undervisningsmaterial och utrustning. Kommunen ska garantera en studieplats i undervisningen som leder till eller bereder för examen. Syftet med reformen är att varje ung får minst en utbildning på andra stadiet.  

Borgå stad samordnar genomförandet av utvidgningen av läroplikten och ändringar som den medför tillsammans med områdets läroanstalter på andra stadiet. Staden har inrättat en styrgrupp och sex undergrupper för olika delområden i anslutning till utvidgningen av läroplikten. I samarbetet deltar Borgå stads gymnasier och högstadieskolor, Careeria, Prakticum och Borgå folkakademi.  

Styrgruppen för utvidgad läroplikt och undergrupperna samordnar reformen på området  

Styrgruppen för utvidgad läroplikt inledde sin verksamhet redan i december 2020 med Borgå stads utbildningsdirektör Jari Kettunen som ordförande. Gruppen har till uppgift att staka ut linjer för hur den utvidgade läroplikten genomförs på området.  

Styrgruppen för utvidgad läroplikt:  
Utbildningsdirektör Jari Kettunen/Borgå stad, ordförande  
Utbildningsdirektör Rikard Lindström/Borgå stad  
Verkställande direktör/ledande rektor Pasi Kankare/Careeria  
Biträdande rektor Anna-Mari Heikinheimo/Careeria, sekreterare  
Verkställande direktör/rektor Laila Andersson/Prakticum  

Utöver styrgruppen har det inrättats sex undergrupper för utvidgad läroplikt. Undergrupperna utreder olika övergripande frågor. Undergrupperna koncentrerar sig på följande frågor:  

 1. Ansvaren för styrningen och översynen av den utvidgade läroplikten  
  Gruppen för styrnings- och översynsansvaren behandlar roller som kommunen och utbildningen på andra stadiet har, utvärderingen av styrningsresurser och samarbetet med andra aktörer.
 2. Ekonomiska frågor, material- och datorupphandlingar 
  När det gäller ekonomiska frågor diskuterar gruppen vid sidan av avgiftsfriheten av undervisningsmaterial och redskap eventuella tilläggskostnader för styrningen.
 3. Utbildning som handleder för examensutbildning 
  Utbildning som handleder för examensutbildning sammanslår 1.8.2022 nuvarande utbildningar i övergångsskeden som är påbyggnadsundervisning i grundskolan, utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. Denna grupp diskuterar hur ordnandet av den nya utbildningen som handleder för examensutbildning ska beredas. Den nya helheten syftar till att ge färdigheter till antagningen till examensinriktad utbildning och avläggande av examen.
 4. Genomförande av utvidgad läroplikt hos personer som behöver krävande särskilt stöd 
  Undergruppen för personer som behöver krävande särskilt stöd samlar en modell för hänvisning av läropliktiga till en specialläroanstalt och för ansvar som anknyter till detta.
 5. Handledning i grundläggande utbildning och på andra stadiet under utvidgad läroplikt 
  I fråga om handledningen stakas det ut linjer för hur effektiverad handledning ges och samarbetet med uppsökande och målinriktat ungdomsarbete.
 6. Kommunikation 
  Kommunikationsgruppen samordnar den interna och externa kommunikationen om utvidgningen av läroplikten.    

Undergrupperna rapporterar om sin verksamhet till styrgruppen genom vilken information förmedlas enhetligt till utbildningsanordnare, studiehandledare och läropliktiga och deras vårdnadshavare.  

Reformen gäller redan gemensamma ansökan våren 2021  

Reformen påverkar redan vårens gemensamma ansökan som ordnas 23.2–23.3.2021. För dem som avslutar grundskolan, deras vårdnadshavare och områdets studiehandledare erbjuds under våren samlad information på finska och svenska.   

– Det viktigaste i vårens gemensamma ansökan är att var och en får stöd och söker sig till det önskade studiealternativet. Var och en får en avgiftsfri studieplats. Läroanstalterna måste lösa många detaljer under våren men när allt kommer omkring är de bara praktiska frågor och påverkar inte gemensamma ansökan, berättar styrgruppens ordförande Jari Kettunen om inledande av verksamheten av styrgruppen för utvidgad läroplikt och dess undergrupper.  

Information på riksnivån finns på Undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens sammanfattande sidor som också har en spalt med vanliga frågor och svar på dem.

https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen  
https://minedu.fi/sv/utvidgningen-av-laroplikten    
www.oph.fi/oppivelvollisuus  
www.oph.fi/sv/laroplikten  

Ytterligare information:  
Utbildningsdirektör Jari Kettunen, Borgå stad, [email protected], tfn 040 514 1133  

Ursprungligt meddelande från Borgå stads sida: https://www.borga.fi/i-borga-forbereder-man-sig-tillsammans-for-utvidgningen-av-laroplikten 

Uppdaterad: 4.6.2021