Läroavtal

VAD ÄR LÄROAVTALSUTBILDNING?

Läroavtalsutbildning är ett flexibelt och förmånligt sätt att skaffa sig en yrkes-utbildning i samband med arbetet. Oftast talar man om att ca 80 % av utbildningen sker på arbetsplatsen i samarbete med arbetsplatsutbildaren, och resterande ca 20% utbildas på läroanstalten. I Finland kan man utbilda sig till över 300 olika yrken på läroavtal. Hos oss kan du studera till merkonom, närvådare, barnledare samt ledare för skolgång och morgon- och eftemiddagsverksamhet genom läroavtal. Studietiden varierar beroende på utbildningens omfattning och studerandens arbetserfarenhet.

FÖR VEM LÄMPAR SIG LÄROAVTALSUTBILDNING?

Läroavtal kräver att man har en lämplig arbetsplats där man kan lära sig innehållet i examen som du studerar. Själva läroavtalet undertecknas av studeranden, arbetsgivaren och läroavtalsbyrån. Man kan teckna läroavtal med en redan anställd eller ny arbetstagare. Läroavtalsutbildning ger studeranden och företaget/organisationen möjligheten att utvecklas. 
Då läroavtal ingås förbinder sig parterna till följande:

Den studerande

 • sköter sina arbetsuppgifter i enlighet med den personliga examensplanen
 • får handledning av sak- och yrkeskunniga handledare
 • betalar en obligatorisk examensavgift på 58 €
 • deltar i närstudiedagar 
 • utför de uppgifter, tenter samt examenstillfällen som läroavtalet kräver
 • utvärderar sina framsteg i studierna
 • lär sig ett yrke genom praktisk inlärning på arbetsplatsen
 • ansvarar själv för att studierna framskrider smidigt 

Arbetsgivaren

 • utser en arbetsplatsutbildare som handleder och coachar studeranden i arbets-uppgifterna och utvärderar inlärningsprocessen
 • erbjuder arbetsuppgifter som stöder de målsättningar som är uppsatta för inlärningen
 • ger studeranden möjligheten att delta i närstudiedagar
 • utvärderar inlärningsprocessen tillsammans med studeranden
 • betalar lön åt studeranden under läroavtalstiden (minimilön enligt kollektivavtal) 
 • får ekonomiskt stöd av läroavtalsbyrån i form av utbildningsersättning
 • utbildar personalen enligt företagets/organisationens behov
 • får möjligheten att utvärdera arbetssätt och -rutiner
 • får möjligheten till lyckad rekrytering, vidareutbildning samt kunnig och motiverad personal
 • bidrar genom läroavtalet till att vuxenutbildningen blir mera arbetslivsinriktad 

Läroavtalsbyrån

 • gör upp det skriftliga läroavtalet 
 • erbjuder närstudiedagar samt examenstillfällen
 • handleder studeranden (och arbetsplatsutbildaren) genom hela läroavtals-processen
 • gör upp en personlig plan i samarbete med studeranden och arbetsgivaren
 • följer med de framsteg som sker i studerandens inlärningsprocess
 • betalar utbildningsersättning åt arbetsgivaren
 • följer med och utvecklar utbildningen så att den bättre stöder studerandens yrkesinlärning
 • utfärdar betyg enligt föreskrift

HUR SKER INLÄRNING PÅ LÄROAVTAL?

Inlärning sker på många olika plan: att själv få göra, att känna lyckande, via teoretisk insyn, med hjälp av iakttagande och helt enkelt genom att få klä det man sysslar med i ord. Olika människor lär sig på olika sätt, men allmänt taget kan man säga att människan lär sig bäst då man:

 • upplever att inlärning ger något och känns viktigt
 • får uppleva en öppen atmosfär
 • vet hur studierna framskrider och har klara målsättningar
 • vet vilka metoder som fungerar bäst för att nå de uppsatta målen
 • får vara en aktiv del i diskussioner
 • får påverka och delta
 • får konstruktiv feedback
 • lär sig utgående från sina egna förutsättningar och i sin egen tidtabell

ARBETSPLATSUTBILDARENS ROLL

Att fungera som arbetsplatsutbildare är både en givande och en krävande uppgift. Det är viktigt att inse att arbetsplatsutbildaren inte behöver ha svar på alla frågor. Tanken är att studerande tillsammans med arbetsplatsutbildaren funderar på inlärningsprocessen, målsättningar till inlärning på den egna arbetsplatsen och hur det arrangeras. 

Att vara medveten om när handledning behövs och att känna igen olika situationer inom arbetsgemenskapen hör till arbetsplatsutbildarens viktigaste uppgifter. I början av läroavtalstiden behöver studeranden oftast mera handledning. Behovet av handledning är givetvis individuellt. 

Arbetsplatsutbildaren bör känna sitt ansvar, ge råd, handleda och visa gott exempel. Hen bör försäkra sig om att studeranden har förstått det som sagts eller visats. Att tillåta fel och att inspirera och uppmuntra hör till den framgångsrika arbetsplatsutbildarens egenskaper.

Arbetsplatsutbildaren bör värdera och diskutera studerandens färdigheter inför en ny arbetsuppgift. Det är viktigt att be studeranden berätta hur hen kommer att utföra uppgiften, och vilken betydelse uppgifterna har i ett större sammanhang på arbetsplatsen. Inom vissa branscher är det även viktigt att ta reda på allmänna arbetsskyddsbestämmelser samt kvalitetsföreskrifter.

Arbetsplatsutbildaren bör även låta studeranden ta ansvar. Ett gott samarbete mellan arbetsplatsutbildaren och studeranden är en grundförutsättning för en lyckad läroavtalstid. Arbetsplatsutbildaren reflekterar och diskuterar kontinuerligt med studeranden. Kort och koncist kan man säga att arbetsplatsutbildaren fungerar som studerandens bollplank.

UTBILDNINGSERSÄTTNING - FÖR ARBETSGIVARE

Utbildningsersättning betalas åt arbetsgivaren varje månad under läroavtalstiden. Beloppet slås fast när läroavtalet ingås. Ersättningen finns till för att täcka eventuella läroavtalsrelaterade kostnader. Utbildningsersättningen betalas till arbetsgivarens konto i rater på fyra månader efter att utvärderingen är godkänd. Utbildningsersättningen bör synas på kontot senast en månad efter sista inlämningsdagen. Företagare som ingått läroavtal har ett handledande företag som får utbildningsersättning enligt ett separat avtal.

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER - FÖR STUDERANDE

Meningen med studiesociala förmåner är att garantera att läroavtalsstuderanden kan delta i arrangerade studiedagar. Förmånen betalas ut till studerandens konto om studeranden inte får lön under studiedagarna. Studiesociala förmåner är skattefria. Studiesociala förmåner betalas inte åt företagare. 

Sök på prakticum.fi:

×