Att studera som vuxen

Vuxenstuderande hos oss utbildar sig enligt fristående examenssystemet. Det är ett flexibelt sätt att studera och arbeta samtidigt, där studerandes kunnande från tidigare och arbetserfarenhet tas i beaktande. Vi planerar tillsammans din studieväg, t.ex. vilka kurser du ska delta i, hurdan och hur mycket inlärning i arbete du behöver samt om du har specialbehov som vi behöver ta i beaktande under studierna. Att studera som vuxen innebär mycket ansvar över sina egna studier, men vi finns här och handleder dig fram till examen.

Se videon om hur du avlägger en fristående examen:

 

Studieformer

Hos oss kan du studera på tre olika studiesätt; läroavtal, flerform och nätbaserat. Vilket är rätt för dig?

Läroavtalsutbildning

Med läroavtalsutbildning kan du hos oss utbilda dig till:

Flerformsutbildning

Med flerformsutbildning kan du hos oss utbilda dig till:

Som flersomsstuderande innebär det att du studerar på sidan om, t.ex. ditt arbete, på din egen tid. Flerformsstudier innebär ett stort ansvar på den enskilda studerande där en stor del av inlärningen sker också utanför närstudiedagar, nätbaserat och via inlärning i arbete. Upplägget varierar beroende på vilken examen du studerar.

Nätbaseradutbildning

Att studera nätbaserat innebär att utbildningen sker till största del på nätet, frånsätt några få träffar där man t.ex. gör praktiska övningar. För tillfället erbjuder vi möjlighet att studera nätbaserat och avlägga kompetensområden i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. 

Att avlägga examen utan examensförberedande utbildning?

Om det framkommer i ansökningsskedet att du redan har all den kunskap som krävs t.ex. i en examensdel kan du genast gå upp till examenstillfälle. Dvs. då deltar du inte i någon undervisning eller inlärning i arbete utan gör genast upp en personlig plan för examenstillfälle, där det ingår när, hur och var du visar din yrkesskicklighet. 

Det kan också hända att du har tillförlitligt dokumenterat kunnande (t.ex. tidigare avlagda examen) i examensdelar som kunde erkännas. Då kan vi göra ett förslag till erkännande av kunnande som går vidare till en bedömningsgrupp. Bedömningsgruppens bedömningsförslag behandlas sedan hos examenskommissionen som beslutar om erkännande av kunnande.

Ekonomiska stöd

Det finns olika ekonomiska stöd för vuxenstuderande som det lönar sig att ta en titt på. Hör gärna av dig till vår utbildningskoordinator Jonna Riska om du har frågor gällande ekonomiska stöd.

Vuxenutbildningsstöd

En vuxenstuderande som deltar i frivillig yrkesutbildning kan erhålla vuxenutbildningsstöd. Vuxenstuderanden ska vara anställd i arbets- eller tjänsteförhållande eller vara verksam som företagare och ska

  • ha varit med i arbetslivet sammanlagt i minst åtta år och
  • ha varit anställd hos sin nuvarande arbetsgivare eller bedrivit företagarverksamhet under minst ett år innan studierna för vilka stöd betalas börjat och
  • bli studieledig utan lön oavbrutet i minst två månader eller studera i kortare studieperioder eller på deltid under sammanlagt minst 43 dagar och
  • inte få annat stöd för studierna

Vuxenutbildningsstödets alla villkor måste vara fyllda för att stöd ska kunna betalas. Stöd betalas under sammanlagt högst 18 månader. Stödbeloppet motsvarar den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningens belopp (utan förhöjningsdelar). Stöd beviljas för studier som leder till examen samt till yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid läroanstalt under offentlig myndighet. Läroanstalten ska vara verksam i Finland. Studierna ska under studieledigheten vara heltidsstudier. Närmare information och ansökningsblankett hittar du på www.koulutusrahasto.fi.

Yrkesexamensstipendium

  • för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen)
  • förutsätter att sökanden har en arbetshistoria på minst fem år och är under 64 år
  • stipendiet är ett skattefritt engångsbelopp, vars storlek varierar från 390€-450€
  • ansökan skall lämnas in senast inom ett år efter avlagd examen

Yrkesexamensstipendium kan ansökas om efter avlagda studier. Närmare information och ansökningsblankett hittar du på www.koulutusrahasto.fi.

Sysselsättningspolitiskt understöd

Sysselsättningspolitiskt understöd kan beviljas för verksamhet vars syfte är att förbättra arbetslösa arbetssökandes arbetsmarknadsfärdigheter genom att man ordnar och utvecklar arbetsmöjligheter eller arbetsprövningar samt tjänster och handlingsmodeller i anslutning till dessa. 

Understödet kan beviljas föreningar, stiftelser, kommuner och samkommuner. Dessutom kan understödet beviljas sammanslutningar för grundande av socialt företag och etablering av dess verksamhet samt till sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag. Föreningar och stiftelser kan beviljas understöd till högst 100 % av de totalkostnader som godkänts av den beviljande myndigheten. Understödets maximibelopp kan, i fråga om sociala företag och sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag, utgöra högst 75 % av de totalkostnader som godkänns för verksamheten. Kommuner och samkommuner kan emellertid beviljas understöd högst upp till 50 % av de godkända totalkostnaderna. Understödet beviljas som de minimi stöd till sociala företag och sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag. Understödet kan beviljas för högst tre år åt gången. Sociala företag kan beviljas understöd för kostnaderna för att inleda och stabilisera företagsverksamheten, endast för den tid som påbörjandet och etableringen beräknas pågå.

Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. För att understödet ska beviljas, förutsätts att den arbets- och näringsbyrå inom vars område verksamheten bedrivs, förordar beviljandet av understödet. I projektets planeringsskede bör man kontakta arbets- och näringsbyrån och närings-, trafik- och miljöcentralen i regionen. Understödet söks kalenderårsvis och skriftligen på blankett. Tilläggsuppgifter om det sysselsättningspolitiska understödet fås från närings-, trafik och miljö-centralerna.

Studiestöd och – rabatter

Studiestöd från FPA beviljas för heltidsstudier. Heltidsstudier innebär att studiernas omfattning skall vara i genomsnitt minst tre studieveckor per studiemånad eller att undervisningen eller den praktik som hör till studierna upptar i genomsnitt minst 25 timmar i veckan. Däremot är läroavtalsstuderande inte berättigade till studiestöd eller rabatter eftersom man får lön från sin arbetsgivare. Läs mer och sök om studiestöd på www.fpa.fi

Studiesociala förmåner

Meningen med studiesociala förmåner är att garantera att studeranden kan delta inärstudiedagar. Förmånen betalas ut till studerandens konto om studeranden inte får lön under närstudiedagarna. Studiesociala förmåner är skattefria och betalas inte ut i juli. Efter närstudiedagen har studeranden tre månader tid på sig att lämna in ansökan om studiesociala förmåner. Ansökan lämnas alltid in retroaktivt. För ändamålet används en separat blankett. Studiesociala förmåner betalas inte åt företagare. Om ansökan om studiesociala förmåner inte lämnats in senast den 7:e i månaden skjuts utbetalningen upp till följande utbetalningsomgång, som är sista vardagen i månaden.

Dagpenning
Om studeranden inte får lön för den tid hon/han deltar i närstudiedagar är hon/han berättigad till dagpenning på 15€ /närstudiedag.

Familjebidrag
Om studeranden har barn under 18 år är hon/han berättigad till familjebidrag på 17 €/närstudiedag.

Reseersättning
Studeranden har rätt till reseersättning den dag närstudiedagen börjar och slutar om resan till undervisningsplatsen i en riktning är över 10 km. Reseersättning betalas inte ut för resor inom en kommun (huvudstadsregionen räknas som en kommun). Reseersättningen betalas både för tur- och returresan enligt det billigaste färdsättet. Vissa undantag förekommer, men vanligen betalas reseersättning inte för flera dagar i rad. Reseersättning betalas enbart för inrikes resor.

Ersättning för inkvartering
Studeranden har rätt till inkvarteringsersättning på 8 €/närstudiedag om hon/han deltar i närstudiedagar som ordnas utanför hemorten eller arbetsplatsen.

Examenstillfälle
Studeranden har rätt till studiesociala förmåner även för den tid hon/han genomför ett examenstillfälle ytterom den egna arbetsplatsen och utan lön

Utbildningsersättning
Arbetsgivaren kan få utbildningsersättning från läroavtalscentralen för den utbildning som arrangeras på arbetsplatsen. Arbetsgivaren och läroavtalscentralen avtalar om ersättningens belopp innan läroavtalet godkänns. Läs mer om detta här.

 

Sök på prakticum.fi:

×