Utvärdering av inlärning i arbetet och yrkesprov

Yrkesproven är en arbetssituation eller arbetsprocess som planerats på förhand och som bedöms. Under yrkesproven kan de studerande genom praktiska arbetsuppgifter i så autentiska arbets¬situationer som möjligt visa hur väl de har tillägnat sig den yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet och som fastställs i examensgrundernas bedömningskriterier. Vid sidan av annan bedömning används yrkesproven för att utvärdera den studerandes yrkeskunnande på arbetsplatsen, vid läroanstalten eller på någon an¬nan plats som utbildningsanordnaren väljer. Kunnandet bedöms flera gånger under studietiden. De studerande får, som del av examensbetyget, ett särskilt yrkesprovsbetyg. Yrkesproven har planerats i samarbete med näringslivet och det övriga arbetslivet och de togs i bruk i utbildningarna som började hösten 2006.

Eftersom yrkesproven utgör en central del av bedömningen av studerande är det viktigt att säkra kvaliteten för dessa. Detta förutsätter kontinuerlig insamling av information från yrkesprovsprocessen.

Som ett led i yrkesprovsprocessen gör de som deltar i planeringen och genomförandet av yrkesprov en utvärdering av hur yrkesproven lyckats och vilka utvecklingsbehov det finns. Uppgifter om utvärderingen av yrkesproven sammanställs och analyseras. Informationen om yrkesproven nyttjas vid utbildningsanordnarens självvärdering.

Målet är att trepartsbedömning förverkligas där möjligt. Det betyder att såväl studerande, lärare som arbetsplatshandledare deltar i utvärderingen av yrkesprovet. Ibland kan det finnas situationer där endast studerande och någondera av de andra parterna deltar i bedömningen av praktiska orsaker. På Yrkesinstitutet Prakticum utförs utvärderingen av yrkesproven med hjälp av en enkät i samband med utvärderingssamtalet. Utvärderingen sker för minst ett yrkesprov (för en hel klass) per bransch och läsår. Avdelningschefen tar beslut om vilka yrkesprov som utvärderas under läsåret. Enkäten är webbaserad och förverkligad i Webropol:

Varje ansvarig IA-lärare tar med sig sin bärbara dator med mobil dataförbindelse till utvärderingssamtalet och låter där arbetsplatshandledare/bedömare och studerande fylla i enkäten. Om det finns dator tillgänglig på arbetsplatsen/platsen för yrkesprovet kan endera parten fylla i enkäten samtidigt via länken som nämndes ovan. Skolan har reserverat mobila dataförbindelser via nätstickor och dessa kan kvitteras ut på it-avdelningen och i Borgå från kansliet inför utvärderingen. Läraren fyller i enkäten inom 1 vecka från förverkligat yrkesprov.

Yrkesteamet på Yrkesinstitutet Prakticum följer med hur yrkesproven förverkligats genom ett sammandrag av resultaten (även indelat per avdelning) och besluter om ev. åtgärder. Sammandraget görs av utvecklingskoordinatorn. Avdelningscheferna delges resultatet och ärendet förs till yrkesteamet för behandling i slutet av respektive termin av utvecklingskoordinatorn. Läraren noterar utförd utvärdering i kontrollistan för IA-period. Resultaten behandlas även i samband med avdelningens planeringsdagar varje år och jämförs med tidigare år där möjligt.

Källor: Yrkesproven tas i bruk, 2006, www.oph.fi

Sök på prakticum.fi:

×